FAQ Câu Hỏi Thường Gặp

Nghiệp là gì? arrow faq
Nghiệp là một khái niệm quan trọng trong Phật giáo, chỉ đến những hành động của con người, có thể là thân, khẩu, ý. Nghiệp có thể thiện, ác hoặc vô ký. Nghiệp thiện dẫn đến quả báo tốt, nghiệp ác dẫn đến quả báo xấu, nghiệp vô ký dẫn đến quả báo trung bình. Nghiệp là nguyên nhân dẫn đến sự tái sinh và khổ đau.
Giác ngộ là gì? arrow faq
Giác ngộ là trạng thái nhận thức được bản chất của thực tại, vượt qua mọi khổ đau và phiền não. Giác ngộ là mục tiêu mà tất cả Phật tử theo đuổi.
Tỉnh thức là gì? arrow faq
Tỉnh thức là trạng thái đang ở hiện tại, không bị cuốn theo quá khứ hay tương lai. Tỉnh thức là một bước quan trọng trên con đường giác ngộ.
Cái tôi là gì? arrow faq
Cái tôi là khái niệm về bản thân, thường được gắn liền với những suy nghĩ, cảm xúc, trải nghiệm của ta. Cái tôi là một khái niệm phức tạp và không có một định nghĩa thống nhất..
Bản ngã là gì? arrow faq
Bản ngã là một khái niệm tương tự như cái tôi, nhưng thường mang ý nghĩa là một thực thể cố định, bất biến. Bản ngã là một khái niệm được phủ nhận trong Phật giáo, vì nó được cho là nguyên nhân của khổ đau.
Phật là gì? arrow faq
Phật là một vị giác ngộ, đã vượt qua mọi khổ đau và phiền não. Phật là người đã đạt được giải thoát và có thể giúp đỡ chúng sinh khác đạt được giải thoát.
Bồ tát là gì? arrow faq
Bồ tát là một vị đang trên con đường giác ngộ, có nguyện cứu độ tất cả chúng sinh. Bồ tát là những người đã phát triển lòng từ bi và trí tuệ.
Quy y là gì? arrow faq
Quy y là hành động nương tựa vào Tam bảo (Phật, Pháp, Tăng). Quy y là bước đầu tiên trên con đường tu tập Phật giáo.
Giải thoát là gì? arrow faq
Giải thoát là trạng thái chấm dứt khổ đau và phiền não. Giải thoát là mục tiêu cuối cùng của Phật giá
Thất giác chi là gì? arrow faq
Thất giác chi là bảy yếu tố giác ngộ, bao gồm: niệm, trạch pháp, tinh tấn, hỷ, khinh an, định và xả. Thất giác chi là nền tảng của tu tập Phật giáo.
Bồ tát đạo là gì? arrow faq
Bồ tát đạo là con đường của các vị bồ tát, những người đang trên con đường giác ngộ và giải thoát. Bồ tát đạo bao gồm bốn giai đoạn: sơ địa, nhị địa, tam địa và tứ địa..
Hạnh đầu đà là gì? arrow faq
Hạnh đầu đà là những hành vi khổ hạnh, được thực hiện với mục đích giác ngộ. Hạnh đầu đà có nhiều loại khác nhau, chẳng hạn như nhịn ăn, nằm đất,...