Tổng Hợp 10 Bài Kệ Sám Hối Hằng Ngày được lưu truyền.

Kệ sám hối (hay còn gọi là “kệ kinh sám hối”) trong đạo Phật là một loại kinh điển hoặc bài kệ được sử dụng trong các nghi lễ của đạo phật và thực hành sám hối. Các kệ sám hối  chứa những lời nguyện, câu chú, hoặc thông điệp tâm linh được sử dụng để thể hiện sự ăn năng và sám hối của người tu tập.Các kệ sám hối có thể được sáng tác trong các thời kỳ và trường phái Phật giáo khác nhau. Chúng thường bao gồm lời nguyện xin được tha thứ, xin được giải thoát khỏi tội lỗi và nghiệp chướng, và xin được đường lối và ánh sáng tâm linh. Các kệ sám hối có thể được thực hiện riêng lẻ hoặc trong các nghi lễ tôn giáo cộng đồng.Mục đích chính của kệ sám hối là giúp người tu tập tập trung tâm trí, tạo cảm giác yên bình, và thể hiện sự cam kết sám hối và cải thiện đạo đức cá nhân. Chúng thường đi kèm với việc thực hiện các nghi thức tôn giáo và nguyện thọ trì giới để tăng cường tâm linh và giải thoát tâm hồn khỏi tội lỗi và nghiệp chướng. xem bài viết đầy đủ hơn về sám hối tại <đây>

 

1. Kệ Sám Hối Sư ông làng Mai “Thích Nhất Hạnh”

kệ sám hối Thích nhất hạnh đầy đủ
kệ sám hối Thích nhất hạnh đầy đủ

Con đã gây ra bao lầm lỡ
khi nói khi làm khi tư duy
đam mê, hờn giận và ngu si
nay con cúi đầu xin sám hối.

Một lòng xin cầu Bụt chứng tri
Bắt đầu hôm nay nguyện làm mới
Nguyện sống đêm ngày trong chánh niệm
Nguyện không lập lại lỗi lầm xưa

Nam mô Bồ tát Cầu Sám Hối

Bao nhiêu lầm lỗi cũng do tâm
Tâm tịnh còn đâu dấu lỗi lầm
Sám hối xong rồi lòng nhẹ nhõm
Ngàn xưa mây bạc vẫn thong dong.

Nam Mô Cầu Sám Hối Bồ Tát (3 lần)

@handeep92vn Bài kệ sám hối của sư ông làng mai Thích Nhất Hạnh rất hay #phatphapnhiemmau #phatgiao #phatphapnhiemmau #thichnhathanh ♬ nhạc nền – H A N D E E P – T U A N M I N H

 

2. KỆ SÁM HỐI

DÂNG HƯƠNG
Khói hương bay khắp bầu trời xanh
Rốt ráo tâm con bổn nguyện lành
Trên khói hương này xin Phật ngự
Chứng cho đệ tử tấm lòng thành.

SÁM HỐI
Nam mô giáo chủ ta bà Bổn sư Thích Ca Mâu Ni Phật
Kính bạch Đức Thế Tôn
Hôm nay, trước Phật đài chúng con xin sám hối những lỗi lầm, mà từ ngàn xưa chúng con đã tạo ra trong tam giới này.
Kính xin Đức Thế Tôn và mười phương chư Phật chứng minh:

KHAI KỆ
Lời thuyết của Phật rất cao sâu
Tỷ đời triệu kiếp, con tìm cầu
Hôm nay nghe được Thế Tôn dạy
Rõ nghĩa Như Lai rất nhiệm mầu.

bell 1f514 1

SÁM HỐI

bell 1f514 1

Phật, Pháp, Tăng ngôi nhà tế độ
Để thế gian làm chỗ dựa nương
Những ai hủy báng khinh thường
Ấy là cắt đứt con đường vãng sanh.

Nay đệ tử lòng thành sám  hối
Xét lại mình tội lỗi từ xưa
Hoặc là nhiều kiếp dây dưa
Chập chùng nghiệp quấy có thừa núi cao.

Thân con đựng biết bao tật xấu
Các việc làm, thật xấu tệ hư
Hoặc là phỉ ố nhà sư
Hoặc là cử chỉ dường như hợm mình.

Nào những lúc vô tình nói quấy
Bởi thói quen chỗ thấy lạc lầm
Khinh chê diệu pháp thậm thâm
Buông lung nghiệp miệng, vương lâm tội trời.

Cùng tâm ý khinh trời hại vật
Tính cho rằng không Phật, Thánh, Tiên
Hoặc là tin tưởng quàng xiên
Mà đường chánh tín lãng quên tấm lòng.

Từ vô thỉ chập chùng tội lỗi
Nay con nguyền sám hối ăn năn
Quấy xưa con quyết chừa răng
Ngưỡng mong đầy đủ thiện căn trở về.

SÁM HỐI NĂM TỘI

Trước Phật đài, con xin sám hối
Xét lại mình, tội lỗi từ xưa
Hoặc là nhiều kiếp dây dưa
Chập chùng nghiệp quấy có thừa núi cao.

Thân con đựng chứa biết bao tật xấu
Bước chân đi, theo dấu đường đời
Cách ăn thói ở tùy thời
Nào con có tránh khỏi nơi tội tình.

Tội thứ nhất: Sát sanh thực nhục
Thuở bé thơ đến lúc trưởng thành
Vì con cha mẹ cam đành
Giết loài muôn thú nuôi thân mạng này.

Con đã tự gây ra lấy nghiệp
Cùng bao người gián tiếp trợ duyên
Thức ăn bán ở thị thiềng
Sát sanh tội bởi đồng tiền trao tay.

Con đã lỡ tạo vay nghiệp ác
Muôn vạn loài oan thác vì con
Ví như thây ướp hằng còn
Từ xưa chất để nên hòn núi cao.

Tính một kiếp, dồn bao nhiêu kiếp
Thân con đây, tội nghiệp dẫy đầy
Xét ra thì thịt xương này
Lại là xương thịt muôn thây tạo thành.

Con cũng lúc lòng lành bất nhẫn
Nghe tiếng kêu, hối hận giựt mình
Máu me ràn rụa thân hình
Mắt trong thảm cảnh động tình xót xa.

Con nguyện sẽ thứ tha tất cả
Lòng dặn lòng, cải hóa tự tâm
Hoặc đòi theo bậc triết nhân
Tạm dùng rau trái nuôi thân qua ngày.

Nhưng ôi, cõi trần ai bụi bặm!
Giữ làm sao khỏi lắm tất son
Biết bao nghiệp sát cỏn con
Nhiều lần vô ý dập dồn tội khiên.

Trước Phật tiền, con xin sám hối
Lượng từ bi xả tội lỗi lầm
Ăn năn gội rửa lòng phàm
Con nguyền sửa đổi việc làm từ nay.

Tội thứ hai: Tham tài trộm đạo
Thói vạy tà gian xảo xấu xa
Hoặc từ nhiều kiếp trải qua
Hoặc từ thơ bé tạo ra tội tình.

Nhìn thân tâm mình, hình trưởng đại
Hẳn có khi, tội trái lôi thôi
Của người nhọc đổ mồ hôi
Dùng nhiều mưu chước, đắp bồi thân ta.

Tội thứ ba: Dâm tà loạn phép
Lỗi đạo hằng, mang nghiệp vào thân
Tấm lòng yểm cựu nghinh tân
Làm sao tránh khỏi xoay vần trái oan.

Đường tình ái đã chan chan tội
Nẻo dâm tà, càng lỗi nặng lung
Tấm thân tội lỗi thẹn thùng
Kiếp này kiếp khác chập chùng bằng non.

Tội thứ tư: Vọng ngôn dối trá
Lợi cho mình thiên hạ hại thân
Vẻ duyên thêu dệt xa gần
Muôn điều rối rắm trăm phần đảo điên.

Thói lưỡng thiệt, hai bên đâm thọc
Cho đôi đàng trách móc lẫn nhau
Mở lời để hại về sau
Một câu thất đức họa sâu không ngừa.

Tội thứ năm: Say sưa chè rượu
Lỗi giới điều, khi tửu nhập tâm
Thêm lòng ham muốn tham lam
Càng thâu chất chứa, càng làm mê say.

Bệnh sân, hận con nào chịu sửa
Nổi nóng lên, như lửa cháy rừng
Si mê đâu biết tỏ tường
Cõi mơ muôn vạn, nẻo đường nhá nhem.

Năm giới cấm, cộng thêm giới phụ
Tam nghiệp chung, tính đủ thập điều
Phật ban giới cấm đã nhiều
Mà con lỗi phép, chẳng theo luật Ngài.

Vô ý, con hay gây tội trượng
Hoặc yếu hèn, chẳng cượng được tâm
Tự làm hoặc xúi người làm
Hoặc nghe thấy ác, lòng phàm đua vui.

Từ vô thỉ, bao điều nghiệp chướng
Cho đến nay, vô lượng kiếp sinh
Mỗi phen mang lấy thân hình
Tạo gây lắm thứ tội tình nghiệp duyên.

Hôm nay, con xin nguyện sám hối
Xét tội xưa, tránh lỗi về sau
Cầu xin nước Tịnh rưới vào
Tâm con Thanh Tịnh, được ngay con mừng.

Con nguyện cố, từ đây sắp tới
Ráng giữ theo ngũ giới Phật truyền
Cầu trao tam ghiệp trọn hiền
Pháp tu Thanh Tịnh vẹn tuyền mới cam.

Mong đến chốn Già lam Phật cảnh
Giã cõi đời ảo ảnh phù du
Con về con học pháp tu
Học môn Thiền Tịnh, thiên thu sống còn.

Đường giải thoát, lòng con chí dốc
Quyết phăng tìm theo gốc tu chơn
Nương về Tam Bảo là hơn
Con nguyền chẳng dám khinh lờn dễ ngươi.

Được thưởng thức chút mùi vị đạo
Xin nhớ ơn Tam Bảo ghi lòng
Con nay sám hối vừa xong
Nghiệp trần con phủi không không sạch rồi.

Con cầu nguyện người đời tỉnh thức
Nhận đạo Thiền, công đức trường an
Cầu xin Phật hiện thế gian
Cầu xin Tam Bảo cứu an muôn loài.

SÁM HỐI BẢN THÂN

Cúi đầu lạy trước Phật đài
Con xin sám hối từ rày ăn năn
Xưa nay lỗi phạm điều răn
Do Thân, Khẩu, Ý bị màn vô minh.

Gây ra nghiệp dữ cho mình
Sát sanh hại vật chẳng tình xót thương
Giết ăn hoặc bán không lường
Vì lòng ham lợi, quên đường thiện nhân.

Oan oan tương báo cõi trần
Trầm luân biển tối chịu phần khổ đau
Xét ra Nhơn, Vật khác nào
Hại Nhơn, Nhơn hại, mắc vào trả vay.

Lại thêm trộm sản cướp tài
Công người cực nhọc hằng ngày làm ra
Lòng tham tính bảy lo ba
Mưu kia, kế nọ, lấy mà nuôi thân.

Hoặc nuôi quyến thuộc xa gần
Làm cho người phải lắm lần than van
Tà dâm tội trọng muôn ngàn
Liệu toan chước sách, làm càng chẳng ngay.

Vợ con người phải lầm tay
Mất trinh, thất tiết, phải tai tiếng đời
Xấu cha, hổ mẹ nhiều lời
Xa lìa chồng vợ rã rời lứa đôi.

Vọng ngôn giả dối ngoài môi
Chuyện không nói có, có rồi nói không
Dựng lời đâm thọc hai lòng
Phân chia quyến thuộc, vợ chồng anh em.

Mắng nhiếc, chửi rủa, pha dèm
Xóm làng, cô bác, chị em không chừa
Nói lời vô ích dây dưa
Phí giờ quí báu, hết trưa đến chiều.

Uống rượu sanh hại rất nhiều
Ham ăn, mê ngủ, nói liều, chẳng kiêng
Say sưa ngã gió đi xiên
Nằm bờ té bụi như điên khác nào.

Loạn tâm cuồng trí mòn hao
Nhiều người vì rượu biết bao hư nhà
Gian tham những của người ta
Mong sao đoạt được lòng tà mới ưng.

Nết sân nóng giận không chừng
Toan làm hại chúng bâng khuâng trong lòng
Si mê tin chạ chẳng phòng
Nghe đâu theo đó, không thông chánh tà.

Chẳng tin Phật pháp cao xa
Thậm thâm vi diệu, bao la trên đời
Nếu con cố ý phạm lời
Hoặc là vô ý lỗi thời điều răn.

Hoặc xúi kẻ khác làm xằng
Hoặc nghe thấy ác, lòng hằng vui theo
Phạm nhằm ngũ giới, thập điều
Vì Thân, Khẩu, Ý nhiều lầm sai.

Lỗi từ kiếp trước lâu dài
Đến kiếp hiện tại miệt mài lắm phen
Hoặc vì tà kiến đã quen
Khinh khi Tam Bảo lòng bèn chẳng tin.

Cho rằng người chết hết sinh
Phạm vào đoạn kiến tội tình nặng thay
Hoặc phạm thường kiến tội dày
Sống sao đến thác sanh lai như thường.

Tội nhiều kể cũng khôn lường
Vì con ngu dốt không tường phân minh
Tưởng đâu thiên hạ hại mình
Bởi tâm không biết, vô minh, chánh tà.

Cho nên chơn Tánh mới xa
Tối tăm chẳng rõ, sai ngoa thuở đầu
Hóa nên khờ dại đã lâu
Để cho hoàn cảnh mặc dầu kéo xoay.

Khác nào bèo bị gió lay
Lênh đênh giữa biển lạc loài bờ sông
Xét con tội nặng chập chồng
Kiếp xưa cho đến hiện trong kiếp này.

Con xin sám hối từ đây
Nguyện cầu Tam Bảo đức dày độ cho
Tội xưa chẳng hạn nhỏ to
Con nguyền dứt bỏ, chẳng cho thêm vào.

Tâm lành dốc chí nâng cao
Cải tà quy chánh, chú vào Phật ngôn
Cho con khỏi chốn mê hồn
Tâm con Thanh Tịnh, “nhà xưa” gần kề.

Thoát vòng khổ não tối mê
Về nơi Thanh Tịnh mọi bề thảnh thơi
Từ nay, dứt bỏ việc đời
Căn lành gieo giống, chẳng rời công phu.

Mặc ai danh lợi bôn xu
Con nguyền giữ hạnh người tu thoát trần
Trước là độ lấy bổn thân
Sau giúp quyến thuộc được phần tiêu diêu.

Sám hối tội lỗi đủ điều
Duyên lành, con nguyện ít nhiều kết xây
Con xin hồi hướng quả này
Thấu đến quyến thuộc nơi đây cho tường.

Cùng là thân thích tha phương
Hoặc đã quá vãng, hoặc thường hiện nay
Chúng sanh ba giới, bốn loài
Vô tưởng, hữu tưởng, chẳng nài đâu đâu.

Nghe lời thành thật thỉnh cầu
Xin mau tựu hội, lãnh thâu quả này
Bằng ai xa cách chưa hay
Cầu xin chư Thánh mách ngay với cùng.

Thảy điều thọ lãnh hưởng chung
Dứt rồi tội lỗi, thoát vòng nạn tai
Nguyện cầu Tăng chúng đức tài
Đạt thành chánh quả, hoằng khai đạo lành.

Nguyện cho Phật pháp thạnh hành
Đời đời tươi nhuận phước lành thế gian. ‘

SÁM HỐI MƯỜI PHƯƠNG

Xin Phật, Mười phương thế giới
Tại thế gian thương đoái đến con
Đời này, đời trước tội dồn
Tử sanh vô thỉ, nghiệp tồn đến nay.

Con tạo hoặc bày kẻ khác
Tội thấy người làm ác, mừng vui
Của Chùa của Sãi khắp nơi
Tự lấy, xúi lấy, tươi cười mừng theo.

Các tội ấy, con điều tự tạo
Thấy mừng theo, hoặc bảo người làm
Mười điều bất thiện tự con
Xúi người can phạm, thấy mà mừng theo.

Bày vẽ  bao nhiêu tội ấy
Đáng đoạt vào Ngạ quỷ, Súc sanh
Địa ngục, ác thú phạt hành
Biên địa, Ác kiến hoặc thành tiện Nhơn.

Các tội ấy, con nay sám hối
Phật chứng tri, thương đoái đến con
Thành tâm quỳ trước Thế Tôn
Sự tình mọi nỗi nguồn cơn giãi bày.

Đời trước, đời này, đời khác
Con xin giữ gìn, giới pháp Tịnh Thanh
Hạnh tu bố thí thường hành
Hoặc cơm một vắt nhịn dành muôn chim.

Tịnh hạnh căn hiền đã có
Sẵn có căn hiền, hộ độ chúng sanh
Bồ đề gieo giống căn lành
Căn lành sẵn có, phát sanh trí mầu.

Căn lành ấy, gồm thâu vô lượng
Thảy điều xin hồi hướng Bồ đề
Con xin phát nguyện trở về
Theo ba đời Phật, không hề sai ngoa.

Những lỗi, nay đà sám hối
Công đức lành, nhuần gội bấy nhiêu
Thành tâm kỉnh Phật công nhiều
Nguyện thành Bồ Tát cao siêu độ đời.

Phật quá khứ, vị lai, hiện tại|
Tất cả Thánh Nhân, tối đại thắng vương
Biển khơi công đức khôn lường
Con xin quy mạng cúng dường kỉnh cung.

Tất cả Mười phương thế giới
Trong ba đời, các vị pháp vương
Miệng lòng trong sạch cúng dâng
Chí tâm đảnh lễ Mười phương vẹn tuyền.

Nương thần lực Phổ Hiền hạnh nguyện
Vô số Như Lai phổ hiện chơn thân
Mỗi thân thể hiện vô ngần
Mỗi thân đảnh lễ nhiều thân Phật đà.

Trong mảnh bụi hằng sa số Phật
Khắp nơi nơi, Bồ Tát hồi vào
Bụi trần pháp giới biết bao
Càng tin có Phật dồi dào nơi nơi.

Biển âm thanh khắp trời xưng tụng
Lời diệu huyền, cất giọng đề cao
Trải bao số kiếp mai sau
Tán dương công đức dạt dào biển khơi.

Tràng hoa đẹp, xinh tươi, bát ngát
Cùng lộng, tàng, kỹ nhạc, trầm hương
Vật mầu thức trí trang hoàng
Con xin cúng Phật mười phương ba đời.

Y tối thắng, hương trầm, tối thắng
Đèn đuốc cùng, hương phất, hương xông
Của nhiều như núi chất chồng
Con xin cúng Phật với lòng kỉnh tin.

Lòng con rộng mở thinh thăm thẳm
Phật ba đời, khăn khắn niềm tin
Nương theo hạnh nguyện Phổ Hiền
Con xin cúng Phật với lòng kính tin.

Các nghiệp ác, tạo thành từ trước
Tham, Sân, Si đã trót gieo nhân
Từ Lời, từ Ý, từ Thân
Con nay sám hối trọn xong một lần.

Bậc Nhị thừa học cùng hết học
Chúng sanh và các bậc mười phương
Như Lai, Bồ Tát các hàng
Bao nhiêu công đức con toàn mừng vui.

Đèn chiếu thế, mười phương Phật bảo
Lúc ban sơ, thành đạo cội Bồ đề
Nay con thành kính thỉnh về
Chuyển vô thượng diệu, Bồ đề pháp luân.

Phật muốn Niết Bàn nhập diệt
Chúng con, chí thành, chí thiết cầu vang
Cúi xin Phật ở Trần hoàn
Làm cho lợi lạc các hàng chúng sanh.

Chúng con thỉnh cầu Đức Phật
Ở Thế gian, giảng Pháp độ sanh
Chúng con phụ giúp điều hành
Giáo đoàn Phật giáo, lập ra đạo tràng.

Nhờ vậy, muôn ngàn công đức
Để chúng con, được hưởng phúc cao xa
Chia ra Tăng, Tục hai nhà
Người Tăng, người Tục, dung hòa hai nơi.

Dù Tăng hay Tục cũng thời
Hành Thiền Thanh Tịnh, một đời an vui
Ai nhận được, tự tươi cười
Là xong sứ mạng Phật thời giao con.

Chúng con nhất quyết lòng son
Thực hiện cho được, làm con Phật đà
Thành kính lạy Đức Thích Ca
Giúp con thực hiện nói ra lời Ngài.

Dù cho đi khắp trần ai
Nhất quyết thực hiện không sai lời thầy
Con xin lặp lại như vầy
Chỉ Thiền Thanh Tịnh, đứt dây luân hồi.

Phật dạy chúng con chỉ “Thôi”
Luân hồi sinh tử là thôi tìm mình
Thiền Thanh không phải lặng thinh
Mà Thấy, cứ Thấy, mình đừng chạy theo.

Thiền Thanh, đừng tính giàu nghèo
Không gieo nghiệp quả làm sao theo mình
Chúng con biết vậy cứ nhìn
Luân hồi cứ kệ, mình đừng quan tâm.

Chúng con sám hối những phần
Để chuộc lỗi lầm đã tạo ngàn xưa
Từ nay con nguyện sớm trưa
Lúc nào cũng nhớ, lỗi xưa mình làm.

Con xin sám hối để an
Xin nhận thiền học, bình an trong lòng
Chỉ có Thiền Thanh trắng trong
Rửa được tội lỗi, con xong tội rồi.

Con vừa sám hối xong rồi
Kính xin chư Phật nhận lời chúng con
Chúng con nhất quyết lòng son
Nhớ kỹ Phật dạy không còn trầm luân.

Chúng con nghe lòng rất mừng
Vì đã nhận được ánh bừng trong con
Con thấy tội lỗi không còn
Thiền Thanh Phật dạy, đưa con về nguồn.

Đến đây nước lệ con tuôn
Cám ơn Đức Phật, lệ tuôn con mừng
Mừng vì con đã biết “Dừng”
Luân hồi sinh tử đã “Dừng” với con.

Lần chót sám hối không còn
Những phần tội lỗi, lìa con được rồi
Hiện tại con rất thảnh thơi
Những thứ tội lỗi đã lìa chúng con.

Chúng con một dạ sắt son
Môn Thiền Thanh Tịnh chúng con góp phần
Nhiều người cùng biết mà “Dừng”
Góp phần sám hối, sáng bừng nơi con.

Tội lỗi con thấy không còn
Tâm con Thanh Tịnh, không còn tội xưa
Từ đây con nguyện sớm trưa
Nếu ai muốn biết Phật xưa đã truyền.

Con xin nói rõ ra liền
Để đền ân đức Phật truyền chúng con
Dù cho thân xác hư mòn
Cương quyết thực hiện, tâm con yên lòng.

bell 1f514 1

HỒI HƯỚNG

Sám hối con vừa sám rồi
Nguyện đem công đức vào đời chúng con
Chúng con nhất quyết lòng son
Quyết tu Thanh Tịnh, không còn trầm luân.

Phật dạy chúng con chỉ “Dừng”
Tâm con Thanh Tịnh, luân hồi dừng ngay
Hôm nay tại điện Phật đài
Kính xin Đức Phật nhận ngay lời này.

Chúng con kỉnh nguyện tại đây
Luân hồi sinh tử đứt dây buộc ràng
Đời con đã hết gian nan
Cũng nhờ Đức Phật chỉ đàng Thiền Tông.

Tâm con hiện tại không không
Chúng con một lòng thực hiện Thiền Tông
Dù cho thế giới hoại không
Hư không có hoại, lòng con vẫn bền.

Nhờ Phật con đã đứng lên
Luân hồi sinh tử vượt lên được rồi
Đời con lớn phúc Phật ôi
Hôm nay sinh tử dứt rồi với con.

Nam mô giáo chủ Ta Bà Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật (3 lần).

NIỆM PHẬT BỔN SƯ VÀ THÁNH CHÚNG

Đại từ đại bi thương chúng sinh,

Đại hỉ đại xả cứu muôn loài,

Tướng Phật trang nghiêm, hào quang toả,

Chúng con kính lễ, hướng tâm về.

Nam-mô Như Lai, Ứng Cúng, Chánh Biến Tri, Minh Hạnh Túc, Thiện Thệ, Thế Gian Giải, Vô Thượng Sĩ, Điều Ngự Trượng Phu,

Thiên Nhân Sư, Phật, Thế Tôn.

Nam-mô Thích-ca Mâu-ni Phật (18 lần)

Nam-mô Đại Ca-diếp Bồ-tát (3 lần)

Nam-mô A-nan-đa Bồ-tát (3 lần)

Nam-mô Xá-lợi-phất Bồ-tát (3 lần)

Nam-mô Tu-bồ-đề Bồ-tát (3 lần)

Nam-mô Phú-lâu-na Bồ-tát (3 lần)

Nam-mô Mục-kiền-liên Bồ-tát (3 lần)

Nam-mô Ca-chiên-diên Bồ-tát (3 lần)

Nam-mô A-na-luật Bồ-tát (3 lần)

Nam-mô Ưu-ba-li Bồ-tát (3 lần)

Nam-mô La-hầu-la Bồ-tát (3 lần)

Nam-mô Pháp Hội Bồ-tát Ma-ha-tát (3 lần)

3 QUÁN CHIẾU THỰC TẠI

Không truy tìm quá khứ,

Không ước vọng tương lai.

Quá khứ đã qua rồi,

Tương lai lại chưa đến.

Chỉ có pháp hiện tại,

Tuệ quán chính là đây.

Không động, không lung lay.

Hãy thực hành như thế!

Không một ai biết trước

Cái chết đến lúc nào;

Tử thần có đợi đâu,

Làm sao điều đình được.

Vì thế nên nỗ lực,

Tinh tấn suốt đêm ngày,

Tỉnh thức từng phút giây,

An trụ trong chánh niệm.

Như vậy mới xứng đáng

Người biết sống một mình,

Người ấy đã tôn vinh

Đạo nhiệm mầu vô thượng.

4 MẤY ĐIỀU QUÁN TƯỞNG

Thế Tôn lời dạy tỏ tường

Mấy điều quán tưởng phải thường xét ra:

Chúng sanh rồi phải bị già,

Không ai tránh khỏi lúc qua canh tàn.

Chúng sanh bệnh tật phải mang,

Không ai sống mãi bình an, mạnh lành.

Chúng sanh, sự chết sẵn dành,

Không ai tránh khỏi tử sanh đến kỳ.

Chúng sanh phải chịu chia ly,

Giã từ tất cả, ra đi một mình

Mang theo gánh nghiệp ba sinh,

Theo ta như bóng theo hình không buông.

Nay con nương đấng Pháp Vương

Niết-bàn chứng đắc, cát tường an vui.

5 SÁM MƯỜI NGUYỆN

Một nguyền kính lễ Như Lai

Hai nguyền xưng tán công dày Thế Tôn

Ba nguyền tu phước cúng dường

Bốn nguyền sám hối nghiệp vương tội trần

Năm nguyền tuỳ hỷ công huân

Sáu nguyền thỉnh chuyển pháp luân độ đời

Bảy nguyền thỉnh Phật ở đời

Tám nguyền học Phật, cho ngời tâm linh

Chín nguyền hằng thuận chúng sinh

Mười nguyền hồi hướng phước lành khắp nơi.

6 SÁM QUY MẠNG

Cúi đầu quy mạng Phật-đà,

Pháp ngài siêu tuyệt sâu xa diệu huyền,

Thánh tăng bốn quả trọn nên.

Cúi xin Tam Bảo mở lòng độ sanh! O

Chúng con đánh mất tâm chân,

Bao đời trôi nổi biển sầu sông mê.

Thấy đâu lối thoát đường về,

Bập bềnh sóng nước trầm mê cõi trần.

Nguyên nhân hữu lậu gây rồi,

Bao nhiêu nghiệp chướng lâu đời tạo ra.

Biết đâu nẻo chánh đường tà,

Oan khiên nghiệp báo thật là nặng sâu.

Nay con khẩn thiết cúi đầu,

Tỏ bày sám-hối xin cầu Hồng ân. O

Chí thành cầu đấng Năng Nhân,

Từ bi cứu vớt trầm luân mọi loài.

Nguyện cùng thiện hữu ra khơi,

Tìm lên bờ giác lìa nơi não phiền.

Kiếp này xin nguyện xây thêm

Tòa cao phước đức vững nền đạo tâm. O

Chờ mong đạo nghiệp vun trồng,

Từ bi, trí tuệ nẩy mầm tốt tươi.

Kiếp sau xin được làm người,

Sanh ra gặp pháp sống đời chân tu.

Dắt dìu nhờ bậc minh sư,

Nương vào chánh tín hạnh từ xuất gia.

Sáu căn ba nghiệp thuần hòa,

Không vương tục lụy theo đà thế nhân. O

Một lòng tấn đạo nghiêm thân,

Giữ gìn phạm hạnh nghiệp trần lánh xa.

Oai nghi phong độ chói lòa,

Lòng từ hộ mạng bao loài chúng sanh

Lại thêm đầy đủ duyên lành,

Bao nhiêu tai nạn biến thành hư không. O

Bồ-đề nguyện kết một lòng,

Đài sen Bát-nhã Chơn Không hiện tiền.

Nhờ công tu tập tinh chuyên,

Đại thừa liễu ngộ chứng truyền chân tâm

Thoát ngoài những kiếp trầm luân,

Hoằng khai Lục độ hạnh môn cứu người.

Đạo tràng xây dựng khắp nơi,

Lưới nghi phá hết trong ngoài sạch không.

Tà ma hàng phục đến cùng,

Truyền đèn Phật pháp nối dòng vô chung.

Vâng làm Phật sự mười phương,

Không vì lao nhọc, nản lòng tinh chuyên.

Bao nhiêu diệu pháp thâm huyền,

Thảy đều thực hiện siêu nhiên độ mình.

Rồi đem phước huệ độ sanh,

Chứng nên quả Phật, hoàn thành Pháp thân.O

Tùy cơ ứng biến cõi trần,

Phân thân vô số độ dần chúng sanh.

Nước Từ rưới khắp nhân thiên,

Mênh mông biển Hạnh lời nguyền độ tha.

Khắp hòa thế giới gần xa,

Xiển dương diệu pháp, trước là độ sanh.

Những nơi khổ thú trầm luân,

Hào quang chiếu diệu hiện thân tốt lành.

Chỉ cần thấy dạng nghe danh,

Muôn loài thoát khỏi ngục hình đớn đau. O

Phát lời nguyện ước cao sâu

Muôn ngàn cảnh khổ thảy đều tiêu tan.

Bao nhiêu nghiệp trái hàm oan,

Bao nhiêu đau khổ trong hàng súc sanh,

Đều nhờ thần lực oai linh,

Sương tan núi biếc bình minh rạng ngời.

Thuốc thang cứu cấp cho đời,

Áo cơm cứu giúp cho người bần dân.

Bao nhiêu lợi ích hưng sùng,

An vui thực hiện trong vòng trầm luân.

Bao nhiêu quyến thuộc thân oan

Cũng nguyền vượt biển trần gian nổi chìm.

Xa lìa ái nhiễm liên miên,

Dứt trừ những mối phược triền thân tâm,

Vun trồng đạo nghiệp thiện nhân,

Cùng bao loài khác pháp thân hướng về.

Hư không dù có chuyển dời,

Nguyện con muôn kiếp không hề lung lay

Nguyện cầu vạn pháp xưa nay,

Hoàn thành nghiệp trí, vững cây Bồ-đề.

7 Bài nguyện sám hối tụng hàng ngày

Dâng hương và cắm hương xong, quỳ đọc:

Con xin cung kính lễ lạy:

Nam Mô Đại Từ Đại Bi Thập Phương Chư Phật Bồ Tát (3 lần)

Nam Mô Tam Bảo khắp mười phương. (3 lần)

Nam Mô A Di Đà Phật (3 lần)

Nam Mô Đại Từ Đại Bi cứu khổ cứu nạn Quán Thế Âm Bồ Tát (3 lần)

Hôm nay lại bước qua một ngày, con tự biết con đã được rất nhiều may mắn, con đã hưởng được tha lực từ bi của chư Phật, chư Bồ Tát.

Đức Từ phụ A Di Đà Phật, Đức Mẹ Quán Thế Âm Bồ Tát ban cho, và được chư vị giúp đỡ mà con mới có được ngày hôm nay. Con xin thành tâm thành kính quỳ nơi đây dâng lòng chí thành chí kính tri ân. (1 lạy)

Con xin thành tâm thành kính cầu nguyện sự an lành, an lạc, thanh bình, hạnh phúc cho cha mẹ, anh em, thân bằng quyến thuộc, cùng khắp các chúng sanh hữu tình, vô tình.

Con cầu xin thập phương tam thế chư Phật, chư Bồ Tát, Đức Từ phụ A Di Đà Phật, Đức Quán Thế Âm Bồ Tát, và chư vị từ bi gia hộ, giúp đỡ để chúng con đồng được sự an lành, an lạc, tu hành đến Tri Kiến Giải Thoát, thoát khỏi sanh tử luân hồi, đồng xin nguyện được vãng sanh về Cực Lạc Quốc. (1 lạy)

Con cũng thành tâm cầu siêu cho vong linh cửu huyền thất tổ, cha mẹ, tổ tiên, thân bằng quyến thuộc nhiều đời nhiều kiếp.

Những vong linh liên hệ và không liên hệ đến con,

Những vong linh, sinh vật có thể con vô tình đã lỡ gây hại, sát hại trong quá khứ, trong nhiều kiếp trước.

Cùng những vong linh mất trong chiến tranh, thiên tai, tật bệnh,và vì mọi lý do chưa được vãng sanh.

Con thành tâm cầu nguyện xin tha lực từ bi của mười phương chư Phật, chư Bồ Tát, Đức từ phụ A Di Đà Phật, Đức Mẹ Quan Thế Âm Bồ Tát, Đức Đại Nguyện Địa Tạng Vương Bồ Tát, cùng chư vị giúp đỡ để các vong linh được tiếp dẫn về nơi an lạc, siêu sanh Tịnh Độ. (1 lạy)

Nay con xin chí thành sám hối mọi tội lỗi con đã vô tình hay cố ý tạo từ nhiều kiếp cho đến nay, những tội con gây trong kiếp sống hiện tại. Những tội do vô minh, do Tham Sân Si, do bởi ngã mạn vô minh che lấp.

Từ nay, mỗi ngày con xin kiểm soát hành động, tư tưởng để sám hối, sửa sai và xin nguyện giữ mình không tái phạm.

(Ghi chú: Nhớ và ghi ra những điều, dù nhỏ, dù lớn mà mình đã gây ra trong kiếp này và thành tâm sám hối)

Hết thảy các tội, con xin chí thành quỳ nơi đây dâng lòng sám hối. Xin chư Phật mười phương, chư Bồ Tát, Đức từ phụ A Di Đà Phật, Đức Mẹ Quan Thế Âm Bồ Tát chứng minh cho lòng thành của con. (1 lạy)

(Ghi chú: Nếu quý vị làm lễ Sám Hối riêng, hãy đọc lại câu“Hết thảy các tội con xin chí thành quỳ nơi đây dâng lòng Sám Hối. Xin chư Phật mười phương, chư Bồ Tát và Đức Mẹ Quán Thế Âm Bồ Tát chứng minh cho lòng thành của con. (54 hoặc 108 lạy.)

Lưu ý: Sau khi suy nghiệm về lỗi lầm của mình và đọc bài Sám Hối xong, bạn phải phát tâm thực hành tu học, giữ tâm ý của mình trong Tình thương, Bình đẳng và Trí tuệ, chứ không nên để tâm của mình trong ý niệm mặc cảm tội lỗi.

Hồi hướng/Phát nguyện:

Sám hối rồi, nay con xin nguyện tiếp tục tu học, tu hành, hướng tâm tu để thoát khỏi sanh tử luân hồi. Làm việc lợi mình lợi người.

Con xin hồi hướng, chia xẻ Công Đức đến cha mẹ, thân nhân…(tên…) Đến chư Thiên, chư Thần, chư Thánh, chư Hộ Pháp và chư vị đã giúp đỡ cho con.

Đến những vong linh mà con đã lỡ gây hại, sát hại. Cùng tất cả các vong linh chưa được vãng sanh và pháp giới chúng sanh.

Con nguyện dâng lòng thành kính tri ân, quy y Tam Bảo. Cầu xin Chư Phật mười phương, chư Bồ Tát, Đức từ phụ A Di Đà Phật , Đức Mẹ Quán Thế Âm Bồ Tát từ bi gia hộ để con và chúng sanh đồng được duyên lành tu học thoát khỏi sanh tử luân hồi, trên tri ân chư Phật, dưới cứu độ chúng sanh. Chúng con đồng xin nguyện được vãng sanh về Cực Lạc Quốc (3 lạy)

Nam Mô A Di Đà Phật (3 lần)

8 SÁM KHỂ THỦ NGHĨA 

Cúi đầu đảnh lễ, đấng Đại Từ Tôn,
Tiếp dẫn chúng sinh về nước An lạc,
Đệ tử phát nguyện, nguyện được vãng sanh,
Xin nguyện Từ bi, xót thương gia hộ.
Đệ tử khắp vì,
Bốn ơn ba cõi,
Pháp giới chúng sinh,
Cầu đạo Bồ đề,
Nhứt thừa vô thượng,
Chuyên tâm trì niệm,
A Di Đà Phật,
Muôn đức Hồng danh,
Cầu sinh Tịnh độ.
Đệ tử phước cạn nghiệp sâu,
Chướng dày huệ mỏng,
Nhiễm tâm dễ khởi,
Tịnh đức khó thành,
Nay xin một lòng,
Tin thành sám hối.
Đệ tử trải bao số kiếp,
Mê tâm bản tịnh,
Phóng tham sân si,
Nhiễm ố ba nghiệp,
Vô lượng vô biên,
Kết các oán nghiệp,
Nguyện xin tiêu diệt.
Đệ tử từ nay,
Lập nguyện sâu bền,
Xa lìa pháp ác,
Thề chẳng tái phạm,
Siêng tu Thánh đạo,
Thề không thối đọa,
Thề thành chánh giác,
Thề độ chúng sinh.
A Di Đà Phật,
Lấy từ bi nguyện lực,
Xin chứng giám cho,
Xin thương tưởng cho,
Xin gia hộ cho :
Nguyện lúc thiền quán,
Hay trong chiêm bao,
Được thấy A Di Đà Phật,
Thân vàng chói sáng,
Được sanh A Di Đà Phật,
Cõi nước Bảo nghiêm,
Được ơn A Di Đà Phật,
Cam lồ quán đảnh,
Hào quang chiếu thân,
Tay rờ đỉnh đầu,
Y che thân thể,
Khiến cho đệ tử,
Tội chướng tiêu trừ,
Căn lành tăng trưởng,
Sạch dứt phiền não,
Liền phá vô minh,
Viên giác diệu tâm,
Bỗng nhiên khai ngộ,
Cảnh chơn tịch quang,
Thường được hiện tiền.
Khi mạng gần chung,
Biết trước giờ chết,
Thân không hết thảy
Bệnh khổ ách nạn;
Tâm không hết thảy
Tham luyến mê hoặc;
Các căn vui đẹp,
Chánh niệm phân minh,
Bỏ báo thân này,
An như thiền định.
A Di Đà Phật
Cùng Quán Âm, Thế Chí,
Các bậc Hiền Thánh,
Phóng quang tiếp dẫn,
Dìu dắt đề huề,
Tràng phan lâu các,
Hương lạ nhạc trời,
Cảnh Phật Tây phương,
Rõ bày trước mắt,
Khiến cho chúng sinh,
Kẻ thấy người nghe,
Hoan hỉ cảm thán,
Phát Bồ đề tâm.
Đệ tử lúc ấy,
Ngồi đài Kim Cang,
Theo hầu sau Phật,
Trong một khoảnh khắc,
Sinh về Cực lạc,
Giữa hoa sen xinh,
Trong ao bảy báu,
Sen nở thấy Phật,
Thấy các Bồ Tát,
Nghe dạy pháp mầu,
Khiến chứng được quả,
Vô sinh Pháp nhẫn.
Ở trong giây phút,
Thừa sự chư Phật,
Thân được thọ ký,
Thọ ký đã xong,
Tam thân tứ trí,
Ngũ nhãn lục thông,
Trăm ngàn vô lượng,
Đà la ni môn,
Hết thảy công đức,
Đều được thành tựu.
Rồi sau đệ tử,
Lòng nương An dưỡng,
Trở lại Ta bà,
Phân thân vô số,
Cùng khắp mười phương,
Thần lực tự tại,
Không thể nghĩ nghì,
Dùng các phương tiện,
Độ thoát chúng sinh,
Khiến lìa lòng nhiễm,
Trở lại tánh chơn,
Đồng sinh Tây phương,
Chứng bậc bất thối.
Đại nguyện như vậy,
Thế giới không cùng,
Chúng sinh không cùng,
Nghiệp và phiền não,
Hết thảy không cùng,
Nguyện lực đệ tử,
Cũng lại không cùng.
Nay xin lễ Phật
Phát nguyện tu trì
Công đức khắp thí hữu tình,
Rộng báo bốn ơn,
Giúp cùng ba cõi,
Pháp giới chúng sinh,
Đồng viên chủng trí.

– Trích xuất xứ “Nghi thức tụng niệm” Chùa Xá Lợi Thành Hội Phật Giáo TPHCM ấn hành 1991

 9 SÁM NGÃ NIỆM

Nghĩ con trải tự kiếp nào,
Chơn tâm mất hết trần lao khởi hoài,
Đường sanh nẻo tử vãng lai,
Thay hình đổi dạng gặp tai nạn liền,
Chút lành nhờ có túc duyên,
Làm người lại được pháp truyền xuất gia,
Hình dung tuy giống Tăng già,
Hủy trai phá giới tạo ra tội nhiều,
Sát sanh hại vật đủ điều,
Tham mùi huyết nhục tưng tiu xác phàm,
Của người buông dạ tham lam,
Của trong Tam Bảo dụng làm của riêng,
Khởi tâm tà ác liền liền,
Rượu ngon gái đẹp càng ghiền càng ưa,
Khinh Tăng hủy báng Phật thừa,
Mẹ cha thầy bạn, ơn xưa bạc tình,
Khoe hay che lỗi của mình,
Sự người tốt đẹp lại sanh chê gièm,
Đường danh nẻo lợi đua tìm,
Thị phi nhơn ngã móng niềm đấu tranh,
Lòng xằng dạ quấy hằng sanh,
Khinh phù tán loạn vọng tình khởi luôn,
Sự đời siêng sắn luôn luôn,
Sự mình tụng niệm ra tuồng giểu chơi,
Bề ngoài đạo đức lòe đời,
Mà trong ngã mạn khinh người dám ghê.
Biếng lười chỉ thích ngủ nghê,
Tham lam bỏn xẻn ai chê cũng lỳ,
Gốc nhơ nơi ruộng ích chi,
Thây trôi giữa biển mấy khi cửu đình ?
Đã không chút phước đở mình,
Trong ba đường ác, khổ hình phải sa.
Ngửa mong đức Phật Di Đà,
Quan Âm, Thế Chí hai tòa Thánh Tăng,
Phóng quang soi xuống cõi trần,
Thương mà cứu độ cho thân mạng nầy,
Tội tình kiếp trước đến nay,
Sáu căn ba nghiệp tội gì cũng vong,
Tỏ lòng tội tánh trống không,
Một màu pháp giới vốn đồng thanh quang.

10 SÁM TỤNG VU LAN

Đệ tử chúng con,
Vâng lời Phật dạy,
Ngày rằm tháng bảy,
Gặp hội Vu Lan,
Phạm vũ huy hoàng,
Đốt hương đảnh lễ.
Mười phương Tam thế,
Phật, Pháp, Thánh Hiền,
Noi gương đức Mục Kiền Liên,
Nguyện làm con thảo.
Lòng càng áo não,
Nhớ nghĩa thân sinh,
Con đến trưởng thành,
Mẹ dày gian khổ,
Ba năm nhũ bộ,
Chín tháng cưu mang.
Không ngớt lo toan,
Quên ăn bỏ ngủ,
Ấm no đầy đủ,
Cậy có công cha,
Chẳng quản yếu già,
Sanh nhai lam lũ.
Quyết cùng hoàn vũ,
Phấn đấu nuôi con,
Giáo dục vuông tròn,
Đem đường học đạo.
Đệ tử ơn sâu chưa báo,
Hổ phận kém hèn,
Giờ này quỳ trước đài sen,
Chí thành cung kính,
Đạo tràng thanh tịnh,
Tăng bảo trang nghiêm.
Hoặc thừa tự tứ,
Hoặc hiện tham thiền,
Đầy đủ thiện duyên,
Dủ lòng lân mẫn,
Hộ niệm cho :
Bảy kiếp cha mẹ chúng con,
Đượm nhuần mưa pháp.
Còn tại thế :
Thân tâm yên ổn,
Phát nguyện tu trì.
Đã qua đời :
Ác đạo xa lìa,
Chóng thành Phật quả.
Ngửa trông các đức Như Lai,
Khắp cõi hư không,
Từ bi gia hộ.
Nam mô Đại Hiếu Mục Kiền Liên Bồ Tát.
(3 lần)

HanKan
HanKan
Mình Là Hankan một người đam mê tâm linh và nhiếp ảnh thích khám phá những điều bí ẩn của thế giới qua con đường tâm linh, tìm kiếm sự kết nối tinh tế giữa thế giới vật chất và thế giới tâm linh.

Đọc Thêm

- Quảng Cáo -